คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 493.39 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 471.19 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 445.39 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272.41 KB