แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 419.43 KB
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (30%)

Adobe Acrobat Document แหล่งที่มาของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.74 KB
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2561 ครั้งที่ 2

Adobe Acrobat Document แหล่งที่มาของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 651.57 KB
การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2562งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/62 (70%) (เพิ่มเติมเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ)

Adobe Acrobat Document แหล่งที่มาของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 559.05 KB
Adobe Acrobat Document แหล่งที่มาของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 959.58 KB
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน)งบเงินอุดหนุน 2/2562 ครั้งที่ 1(70%)

Adobe Acrobat Document แหล่งที่มาของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.3 KB
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563(งบประมาณรายจ่ายปี 2562 พลางไปก่อน) งบเงินอุดหนุน 2/2562(30%)
Adobe Acrobat Document แหล่งที่มาของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.86 KB
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน 1/2563 ร้อนละ 60ในส่วน30%

Adobe Acrobat Document แหล่งที่มาของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 852.84 KB