ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 20000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 20000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 200000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีตโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 200000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 200000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.1ก ตึก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 201000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ สปช.202/6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 287000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร (พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2510
งบประมาณ : 100000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 50500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 45450
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 600000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม สปช601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 49500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 750000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 200000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 529800
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนักเรียนหญิง 4ที่นั่ง/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 371000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 750000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2560
งบประมาณ : 133000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 350000
เพิ่มเติม..