กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกัญชพร ไชยเสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 054-718848