กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกัญชพร ไชยเสน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1