กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจงจินต์ เชื้อเมืองพาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1