พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)
 

1.       พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  คิดเป็น 
    แก้ปัญหาเป็น มีความสามารถในการแข่งขัน อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

2.       พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

3.       พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมมาภิบาล

4.       ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน
    และเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5.       ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ทำงานแบบมีส่วนร่วม และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้สำหรับการดำรงชีวิต

เป้าประสงค์ (Purpose)
 

1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑

2.  นักเรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษากำหนด           

3.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.  ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ