พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)
 

1.       พัฒนาคุณภาพ นักเรียน  ครู และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 5 ประการและค่านิยม 12 ประการ

3.       พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

4.       ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด รักชาติพันธุ์

5.       น้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

6.       พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์ (Purpose)
 

            1.  นักเรียน  ครู และผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           2.  นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 5 ประการและคุณลักษณะ 8 ประการตามหลักสูตร

            3.  บุคลากรในโรงเรียนสืบสานวัฒนธรรมไตลื้ออย่างภาคภูมิใจ

            4.  บุคลากรในโรงเรียนดำรงชีวิตภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            5.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
            6.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล