หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ /กิจกรรม ระดับ ป.1-3 ระดับ ป.4-6
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ภาษาไทย  200
 
200
 
200
 
160
 
160
 
160
คณิตศาสตร์ 200
 
200
 
200
 
160
 
160
 
160
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80
 
80
 
80
 
120
 
120
 
120
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40
 
40
 
40
 
80
 
80
 
80
 
ประวัติศาสตร์ 40
 
40
 
40
 
40
 
40
 
40
 
สุขศึกษาและพลศึกษา 40
 
40
 
40
 
80
 
80
 
80
 
ศิลปะ 20
 
20
 
20
 
40
 
40
 
40
 
การงานอาชีพ 20
 
20
 
20
 
40
 
40
 
40
 
ภาษาต่างประเทศ
( ภาษาอังกฤษ )
200
 
200
 
200
 
120
 
120
 
120
 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน ) 840 840 840 840 840 840
รายวิชาเพิ่มเติม
 ป้องกันการทุจริต
40
 
40
 
40
 
40
 
40
 
40
 
 เทคโนโลยีการออกแบบ และคอมพิวเตอร์ 40
 
40
 
40
 
40
 
40
 
40
 
แนะแนว
ลูกเสือ
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคม
 
40
30
30
10
 
40
40
30
10
 
40
40
30
10
 
40
40
30
10
 
40
40
30
         10
 
40
40
30
10
 
รวมเวลาเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120 120 120 120 120 120
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040