กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวิตรี กองสอน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 054-718848