กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวิตรี กองสอน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1