กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุพศิน นาวัลย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี