กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุพศิน นาวัลย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 054-718848