กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวกรรณิการ์ ใจปิง
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ