ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ปฏิทินเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
มิถุนายน พ.ศ. 2564 วันหยุด/กิจกรรม
อา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 31 พ.ค. 64 เรียนชดเชย  วันจันทร์
  31-พ.ค. 1 2 3 4 5 3  เรียนชดเชย  วันพฤหัสบดี
6 7 8 9 10 11 12 5  เรียนชดเชย   วันศุกร์
13 14 15 16 17 18 19 10 วันไหว้ครู
20 21 22 23 24 25 26 12  เรียนชดเชย   วันจันทร์
27 28 29 30       19  เรียนชดเชย    วันอังคาร
              26  เรียนชดเชย   วันพุธ
จำนวนวันที่เรียนชดเชย  31  -  3  -  5  -  12  -  19 - 26   จำนวน 6 วัน
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 วันหยุด/กิจกรรม
อา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 3  เรียนชดเชย    วันพฤหัสบดี
        1 2 3 10  เรียนชดเชย   วันศุกร์
4 5 6 7 8 9 10 17  กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
11 12 13 14 15 16 17 24 กิจกรรมลูกน้ำยุงลาย/Self Care
18 19 20 21 22 23 24 25 วันเข้าพรรษา
25 26 27 28 29 30 31 26 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
              28 กิจกรรมมวยไทย
              30  กิจกรรมวันภาษาไทย
จำนวนวันที่เรียนชดเชย  3 - 10 - 17  จำนวน 3 วัน
สิงหาคม พ.ศ. 2564 วันหยุด/กิจกรรม
อา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 12 วันแม่แห่งชาติ
1 2 3 4 5 6 7 19 วันวิทยาศาสตร์
8 9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31          
กันยายน พ.ศ. 2564 วันหยุด/กิจกรรม
อา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์  
      1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30      
ตุลาคม พ.ศ. 2564 วันหยุด/กิจกรรม
อา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 13 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
          1 2 22 หยุดชดเชยวันปิยมหาราช เลื่อนจากวันที่ 25
3 4 5 6 7 8 9 23 วันปิยมหาราช
10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  
31