วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม   สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและดำรงชีวิตอย่างพอเพียง