ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรแยกชาย – หญิง
ปีการศึกษา 2564
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 4 9 13
อนุบาล 3 9 10 19
รวมอนุบาล 13 19 32
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 9 19
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 10 20
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 9 20
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 1 14
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 5 19
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 14 23
รวมประถม 67 48 115
รวมทั้งสิ้น 80 67 147
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565