ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้นที่เรียน จำนวนห้อง เพศชาย เพศหญิง รวม          
อนุบาล 2 1 7 10 17
อนุบาล 3 1 11 9 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 9 9 18
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1 12 1 13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1 12 6 18
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1 7 13 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1 12 12 24
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 8 10 18
         
รวม 8 78 70 148