กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุวพิชชา ขัตติจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 054-718848