กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุวพิชชา ขัตติจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1