ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายยาวิราช กองกุณะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2449-2470
ชื่อ-นามสกุล : นายทอง มินทร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2470-2474
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง วงศ์เทพ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2474-2486
ชื่อ-นามสกุล : นายยอด ดีอุ่น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2486-2489
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง สารทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2489-2496
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิจ เนตรทิพย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2496-2512
ชื่อ-นามสกุล : นายสกุล สุวรรณ์สิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2512-2518
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย ดอนพนัส
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2518-2519
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก คำคณา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2521-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีป อยู่สุ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2531-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ ช่างเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพงษ์ สมประสิทธิิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-2547
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรีพร เนตรทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมศักดิ์ หาญยุทธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551-2557
ชื่อ-นามสกุล : นางลำใย หานิพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557-30 กันยายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเลิศ จันทร์สุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน