ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร

 

ประวัติโรงเรียน
 

            โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านป่าตอง เดิมสังกัดกรมการปกครองอำเภอปัว ต่อมาโอนไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปัว  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน ต่อมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ตามลำดับ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2449 โดยเปิดเรียนครั้งแรกอาศัยวัดป่าตองเป็นที่เรียน ต่อจากนั้นประชาชนร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นมา 1 หลัง ในปี พ.ศ.2507 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน และตั้งชื่อว่า อาคารพญาภูคา ต่อมาได้รื้ออาคารหลังนี้มาสร้างใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยอาศัยแรงงานประชาชนในเขตพื้นที่บริการ และจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 มาร่วมกันก่อสร้าง ตั้งชื่ออาคารหลังนี้ว่า อาคารพญาภูคาประชาร่วมใจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ทางราชการได้ยุบรวมโรงเรียนบ้านทุ่งศรีบุญยืน และในปี พ.ศ. 2544 ได้ยุบรวมโรงเรียนบ้านดอนไชย มารวมกับโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ปัจจุบันปีการศึกษา 2563โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร มีอาคารเรียน อาคารประกอบทั้งหมด 14 หลัง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 148 คน ครูและบุคลากร 15 คน