ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 1029
แผนปฏิบัติการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 638.3 KB 1030
มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน การศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.58 KB 123721
มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน การศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 44.87 KB 123720
ใบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.08 KB 129147
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.38 KB 129147
บันทึกข้อความขอเปลียนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.61 KB 129148
คำร้องขอเอกสารหลักฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 145475
ประกาศเปิดภาคเรียนที่1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.35 KB 146413
ปฏิทินเปิดภาคเรียนที่1/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.47 KB 146714
คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามเเผนการปฏิบัติงาน2564 Word Document ขนาดไฟล์ 41.02 KB 146777
รายชื่อนักเรียนแยกชั้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.38 KB 146696
>คู่มือและแผนรักษ์ป่าน่าน ป.2 และป.5 146728
>คู่มือและแผนรกษ์ป่าน่าน ป.1และป.4 146391
แผนปฏิบัติการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร Word Document ขนาดไฟล์ 875.7 KB 146592
คู่มือครู 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 146337