ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งมอบหมายงานบุคลากร ภาคเรียนที่ 2 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.22 KB 0
คำสั่งมอบหมายงานบุคลากร ภาคเรียนที่ 2 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 62.07 KB 0
แผนปฏิบัติการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.42 MB 1035
แผนปฏิบัติการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 638.3 KB 1043
มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน การศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.58 KB 123725
มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน การศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 44.87 KB 123723
ใบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.08 KB 129150
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 134.38 KB 129150
บันทึกข้อความขอเปลียนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.61 KB 129151
คำร้องขอเอกสารหลักฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 145478
ประกาศเปิดภาคเรียนที่1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 33.35 KB 146416
ปฏิทินเปิดภาคเรียนที่1/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.47 KB 146717
คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามเเผนการปฏิบัติงาน2564 Word Document ขนาดไฟล์ 41.02 KB 146781
รายชื่อนักเรียนแยกชั้น Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.38 KB 146699
>คู่มือและแผนรักษ์ป่าน่าน ป.2 และป.5 146731
>คู่มือและแผนรกษ์ป่าน่าน ป.1และป.4 146394
แผนปฏิบัติการโรงเรียนชุมชนศิลาเพชร Word Document ขนาดไฟล์ 875.7 KB 146599
คู่มือครู 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 146344